منوی محصولات

طراحی و تولید

Repair Services

طراحی و تولید ماشین آلات و ادوات مربوط به پروژ ه های حفاری در حوزه های معدن و ژئوتکنینک و اکتشاف نفت و …